Profili trenera


Kako bi povećali broj organizacija i institucija iz Srbije koje imaju kapacitet da osmisle napišu i uspešno realizuju projektu u okviru Programa „Mladi u akciji“, Kontakt tačke u Srbiji su  kreirale Trenerski tim «Mladi u akciji – Srbija». On je sastavljen od iskusnih/e trenera/ca, sa višegodišnjim iskustvom u zemlji i inostranstvu i asistenata trenera. Svi Treneri i Asistenti trenera su kao vođe grupa, koordinatori/ke, EVS volonteri ali pre svega kao treneri/ce bili aktivni i u okviru Programa OMLADINA (2000-2006), a svoj angažman su nastavili i u Programu «Mladi u akciji». Osobenost Trenerskog tima «Mladi u akciji – Srbija» jeste interaktivan i participativan pristup, i programi treninga koji istovremeno zadovoljavaju evropske neformalno-obrazovne standarde i vrednosti Programa «Mladi u akciji», i prate potrebe i specifičnosti svake konkretne grupe učesnika/ca.

ZADATAK Trenerskog tima «Mladi u akciji – Srbija» je da organizuju i isporučuju treninge koji su od značaja za uspešnu implementaciju Programa u Srbiji. Neke od tema koje ti treninzi su: pisanje projekata, upravljanje projektima i projektni ciklus, trening instruktora/multiplajera koji će implementirati treninga na lokalnom nivou, trening za EVS mentore i supervizore i dr.

UKOLIKO TRAŽIŠ TRENERA/ICU ILI ASISTENTA TRENERA/ICE za tvoj projekat u okviru Programa „Mladi u akciji“ u nastavku možeš pogledati profile trenera/ca koji su članovi/ce Tima.

 


TRENERI TIMA „MLADI U AKCIJI- SRBIJA“

AleksandraIme i prezime: Aleksandra Vidanović
Opis Aleksandra Vidanović se bavi omladinskim radom već dvanaest godina i radi kao trenerica na programu Omladina i Mladi u Akciji već više od osam godina . Najviše je radila na obuci mladih ljudi i omladinskih radnika iz regional Jugoistočne Evrope i blisko sarađivala na tome sa raznim evropskim Agenicijama za Mlade, posebno sa Austrijom, Slovenijom, Grčkom, Francuskom i Norveškom. Aleksandra je provela poslednje četiri godine u Makedoniji gde je vodila Balkansku Fondaciju za Decu i Mlade koja je jedan od ključnih partnera u nekoliko mrežnih projekata koje podržava program Mladi u Akciji i gde je organizovala veliki broj seminara, treninga i sastanaka uz podršku programa Mladi u Akciji. Aleksandra je bila trener na velikom broju obuka za nove volontere koji su okviru EVS programa dolazili u Makedoniju. Aleksandra je između ostalog stariji trener u trenerskoj mreži Saveta Evrope i uključena u veliki broj treninga, rada na omladinskoj politici i publikacija Saveta Evrope.
E-mail: asha.vidanovic@gmail.comAleksandarTOY link: http://www.salto-youth.net/find-a-trainer/704.html
Ime i prezime: Aleksandar Weisner
Opis: formalno obrazovanje: nastavnik razredne nastave; master profesional za strategije i metode nenasilnih društvenih promena (Fakultet političkih nauka); neforma. obrazovanje: brojni međunarodni treninzi (npr., “Training for International Conflict Resolution Trainers”,Tunisia; “Gender and Empowerment Assessment - Training of Trainers”, SALTO “Training of trainers for European YOUTH Projects”). Iskustvo: autor i urednik projekta Škola bez nasilja; trener brojnih međunarodnih TCP treninga za Nacionalne agencije Luksemburga, Belgije, Slovačke, Češke, Turske, Austrije, SALTO SEE RC, i YiA treninga u Nemačkoj, Sloveniji, Rumuniji, Hrvatskoj… organizator brojnih YiA projekata; autor nekoliko priručnika (za građansko vaspitanje za srednju školu, o rešavanju konflikta, o seksualnom obrazovanju…).  Nalazi se u direktorijumu TEACHER TRAINING EXPERT za neformalno obrazovanje Britanskog saveta, Beograd. Freelance trener.
E-mail: weisnera@gmail.com

Aleksandar Gavrivović

Ime i prezime: Aleksandar Gavrlilović
Opis: Aktivan u programu od 2001. godine. Trainee u Salto SEE ( 2002. Oktobar), Jedan od organizatora (i jedan od trenera) Nacionalnog sastanka za kreiranje strategije za program za organizacije iz Srbije. Aktivan u aktivnostima za razvoj strategije programa za SEE.  Koordinator kontakt tačke do 2007 godine, koja je bila zadužena za južnu, istočnu i zapadnu Srbiju sa zadatkom promovisanja programa, asistencije oko detalja programa i/ili savetima oko konkretnih akcija. Učestvovao u pisanju i prevođenju dela promotivnog materijala za akcije u okviru programa za SALTO SEE. Organizacija u kojoj sam aktivan učestvovala u više razmena, hostovala je 2 volontera a poslala 1. Imao savetodavnu ulogu u kontaktima sa preko 100 organizacija od kojih je najmanje 50 dobilo projekat za koji su aplicirali. Radio kao trener na više razmena, kao mentor za volontere na EVSu u Srbiji, i On-arrival treninge, kao i Pre-departure treninge za volontere koji su učestvovali u EVSu.
E-mail: sergavra@yahoo.com ; al.gavrilovic@gmail.com

VojislavaIme i prezime: Vojislava Tomić.
Opis: ima više od deset godina iskustva u radu kao trener kod nas i u inostranstvu. Radila je sa najrazličitijim ciljnim grupama: deca, mladi, nastavnici, političari, aktivisti NVO, Romi, grupe sa posebnim potrebama. Glavne oblasti rada jesu konstruktivno rešavanje konflikata, interkulturalno učenje, lično osnaživanje i kreativnost. Učestvovala u pisanju nekoliko publikacija za mlade. Od 2003 trener u okviru YOUTH Programa evropske komisije. Do sad uradila desetak treninga i seminara u okviru ovog programa http://trainers.salto-youth.net/VojislavaTomic/. Članica je trenerskog tima za prepoznavanje neformalnog obrazovanja u Evropi - Youth Pass. Vojislava je dve godine radila kao tutor na internacionalnim studijama iz transformacije konflikata  Applied Conflict Transformation Studies Balkans and Middle East www.globalacts.com. Bavi se programima za razvoj kreativnosti, primenom različitih pozorišnih tehnika, interesuje je uloga scenskog i vizuelnog u učenju. Psiholog po obrazovanju.
E-mail: kaoanemona@yahoo.com
TOY link: http://trainers.salto-youth.net/VojislavaTomic/

 

Darko MarkovićIme i prezime: Darko Marković,
Opis: Darko Marković, internacionalni trener i facilitator, prema formalnom obrazovanju psiholog i psihodramski terapeut, jedan od osnivača Grupe „Hajde da...“ i direktor agencije Inn.Side – people and training. Član je više trenerskih asocijacija, uključujući Council of Europe DYS Pool of Trainers, SALTO TC SOHO, SALTO SEE EVS i Hajde da trenerski tim. U okviru programa Mladi u akciji, aktivno radi kao EVS trener za volontere i organizacije, a realizovao je i različite MuA treninge usmerene na interkulturalno učenje, transformaciju konflikata, aktivno građanstvo i participaciju mladih, kao i posebne treninge za trenere. Učestvovao je u razvoju Youthpass – instrumenta za prepoznavanje neformalnog učenja u MuA programu. Autor je više publikacija, poput: Youthpass Guide, Developing EVS projects between partners from the EU and SEE, Neformalno obrazovanje u Evropi, Da li svi putevi vode ka omladinskoj politici itd. 
E-mail: darko@innside.co.rs
TOY link: www.trainers.salto-youth.net/DarkoMarkovic

 

Darko Marković Ime i prezime:Dejan Ačanski,

Opis: Radi u nevladinom sektoru od 2001. godine, a od 2005. bavi se neformalnim obrazovanjem kroz različite vidove obuka, seminare, treninge, radionice, itd. Najznačniji deo svog iskustva stekao u Volonterskom centru Vojvodine (www.volontiraj.rs), kroz pisanje i vođenje lokalnih i međunarodnih volonterskih projekata i obuka, uključujući i projekte u okviru programa Omladina i Mladi u akciji. Bio je član baze trenera Mreže mladih jugoistočne Evrope (SEEYN) i Evropskog foruma mladih (EYF PoT). Od 2007. radi za SALTO SEE kao trener na treninzima za EVS volontere. Pruža podršku novim i volonterskim organizacijama civilnog društva u Srbiji pri osnivanju i pisanju prvih projekata. U obrazovnom radu pretežno se bavi temama kao što su: pisanje i vođenje projekata, vođenje organizacija i timova, volonterski menadžment, interkulturalno učenje, komunikacija, stereotipi i predrasude, ljudska prava i dr. Od 2009. radi u Nacionalnoj asocijaciji praktičara/ki omladinskog rada (www.napor.net) na projektima vezanim za osiguranje kvaliteta i profesionalizaciju u omladinskom radu u Srbiji.
SALTO profil:http://www.salto-youth.net/tools/toy/dejan-acanski.1350/
E-mail:panonski@gmail.com

 

Igor JezdimirovićIme i prezime: Igor Jezdimirović
Opis: Igor Jezdimirović je omladinski lider i trener koji radi za „Inženjere zaštite životne sredine“ iz Novog Sada. Za više inforacija o radu „Inženjera zaštite životne sredine“ možete pogledati www.activity4sustainability.org. Bogato iskustvo u omladinskom radu i omladinskim projektima stekao je zahvaljujući velikom broju projekata i aktivnosti koje je sproveo u saradnji sa međunarodnim timovima. Aktivno je učestvovao u osmišljavanju, lobiranju, monitoringu i evaluaciji Akcionog plana politike za mlade u Vojvodini ( www.omladina.info) i izradi Nacionalne strategije Održivog Razvoja Republike Srbije. Omladinskim radom bavi se od 1999. godine kada je kao predstavnik omladine Crvenog krsta završio obuku za omladinskog lidera i trenera. Oblasti u kojima uživa da radi su zaštite životne sredine, održivi razvoj, projektni menadžment, omladinska politika i program „Mladi u Akciji“. Dugogodišnji je mentor EVS volonterima, lider/trener na omladinskim projektima programa „Mladi u Akciji“. 
E-mail: igor_jezda@yahoo.co.uk

 

Jelena RankovićIme i prezime: Ivana Volf
Opis: Omladinskim radom se bavi od 2003. kroz projekte i programe različitih omladinskih i organizacija za mlade, najčešće na teme mobilnosti, interkulturanog učenja, aktivnog učešća mladih, zapošljavanja i dr. Sa programom Omladina se upoznala kroz angažovanje u organizaciji BalkanIDEA Novi Sad u okviru koje je učestvovala u različitim projektima u okviru ovog programa, a kasnije programa Mladi u akciji, u kojima je imala različite uloge; projektna menadžerka, omladinska liderka, mentorka i supervizorka EVS volontera, trenerica. Kao free-lance trenerica radi od 2006., na temama projektnog menadžmenta, interkulturalnog učenja, upotreba socijalnih medija u omladinskom radu, veštine facilitacije, kao i na treninzima za različite aktere u programu Mladi u akciji (EVS mentore i koordinatore, lidere i facilitatore na omladinskim razmenama, projektne menadžere i dr). Trenutno je predsednica BalkanIDEA-e, koja kao kontakt tačka za područje Vojvodine, promoviše program Mladi u Akciji i asistira organizacijama koje žele da se u njega uključe.
E-mail:ivana_volf@yahoo.co.uk.

 

Jelena IlićIme i prezime: Jelena Ilić
Opis: Jelena Ilić je jedan od osnivača Grupe Hajde da.... Kao trener radi već 10 godina i autor je desetine programa neformalnog obrazovanja namenjenih različitim ciljnim grupama: deci, prosvetnim radnicima, zdravstvenim radnicima, ali najviše mladima i NVO. Tokom višegodišnjeg rada u civilnom sektoru evaluirala je velike projekte («Prepoznavanje NFO u Srbiji») i radila revizije trening programa. Učestvovala je u prevođenju trenerskih priručnika Saveta Evrope i Evropske Komisije (Interkulturalno učenje, KOMPAS), i kreiranju više priručnika za mirovno obrazovanje na nacionalnom i manjinskim jezicima («Bukvar tolerancije»). Kao međunarodni trener radi od 2003, nakon susreta sa YOUTH Programom tokom organizacije Nacionalnog sastanak za isti. Od tada je radila kao trener za contact making seminare, jedan je od trenera koji su prvi radili treninge za volontere u Srbiji (On arrival). U okviru Youth in Action programa radila je treninge u Akciji 2 (EVS Midterm trainigs) i Akciji 3 (treninzi). 
E-mail: ilic.jela@gmail.com

 

Ime i prezime: Marija Pilipović
Opis: Diplomirani ekonomista. Osnivač i član upravnog odbora BalkanDEA Novi Sad (od 2000.), jedne od najaktivnijih omladinskih nevladinih organizacija u Jugoistočnoj Evropi; od 2000. radi na projektima Saveta Evrope i Evropske Komisije kao menadžer, trener, eksterni evaluator, kao i na stvaranju infrastrukture za rad nevladinih organizaciji u Srbiji. Radila za SALTO Resurs Centar za Jugoistočnu Evropu Evropske Komisije u Sloveniji kao Programme Officer. Akreditor SALTO Resurs Centra EK za Juogoistočnu Evropu (od 2006.) za organizacije koje se ukljucuju u Evropsku Volontersku Sluzbu. Autor „Going to... South East Europe" – pravne regulative i procedure koje se tiču mobilnosti i volonterskih servisa u zemljama Jugoistočne Evrope. Govori engleski, ruski i slovenački.
E-mail: zmaja06@gmail.com

 

Marija GajićIme i prezime: Marija Gajić
Opis: Diplomirana psihološkinja; Pozorišna rediteljka; Internacionalna trenerica (Evropska unija, Savet Evrope) za programe ličnog, organizacionog i razvoja civilnog društva; Ekspertkinja i autorka programa za razvijanje kreativnosti, osnaživanje i korišćenja pozorišnih metoda u neformalnoj edukaciji. Kreativna direktorka agencije “Miracle Factory”. Radila sa različitim ciljnim grupama iz sva tri sektora - nevladin sektor, javni sektor, korporativni sektor. Održala preko 150 treninga širom Srbije i Evrope. Od 2003 postaje aktivna u okviru programa „Omladina“ (Mladi u akciji), kao Salto trenerica. U periodu 2006/2004 vodila dugoročni Trening za trenere za Evropske omladinske projekte, vodila EVS treninge za region Jugoistočne Evrope, treninge za razvijanje interkulturalnih kompetenci i tolerancije, seminare za pravljenje kontakata.
E-mail: mari.gajic@gmail.com
TOY link: http://trainers.salto-youth.net/MarijaGajic - Marija Gajic.

 

Snežana Bačlija Ime i prezime: Snežana Bačlija
Opis: Snežana Bačlija je freelance trener i facilitator iz Novog Sada. Svoj rad je započela pre 8 godina u omladinskoj organizaciji BalkanIDEA Novi Sad (http://www.balkanideans.org), pod čijim krovom je uzela učešća u svim akcijama Programa Omladina/Mladi u Akciji – od lidera omladinskih razmena i trenera na različitim trening aktivnostima do EVS mentora, a zatim i kao član tima trenera za Nacionalni sastanak Programa Omladina u Srbiji i koordinator Kontaktne tačke za Vojvodinu. Osim toga, Snežana radi kao trener i facilitator za razne organizacije u Evropi, a najčešće za Encompass Trust iz Londona, u kojoj radi i kao edukativni savetnik. Ciljne grupe sa kojima je radila su studenti, omladinski lideri, NVO aktivisti, mladi političari, kao i vulnerabilne grupe mladih, a najčešće mladi iz konfliktnih područja, imigranti i izbegla lica. Snežana je nedavno završila Primenjene Master studije za Transformisanje Konflikata, što joj je, uz interkulturalno učenje, i omiljeno područje treninga.
E-mail: baclijas@gmail.com

 

Marija GajićIme i prezime: Suzana Krstić
Opis: članica Grupe “Hajde da…”, po obrazovanju psiholog. U prethodnih devet godina učestvovala u kreiranju i implementaciji velikog broja treninga za različite ciljne grupe (deca, mladi, prosvetni radnici, aktivisti organizacija civilnog društva, ugrožene grupe…). Poslednjih nekoliko godina na poziciji Menadžerke sektora za aktivnu participaciju mladih u Grupi “Hajde da…”, učestvuje u kreiranju i implementaciji projekata vezanih za mlade s ciljem poboljšanja njihovog položaja, osnaživanja mladih i podsticanja njihovog aktivnog učešća. Aktivno učestvovala u kreiranju i realizaciji nekoliko projekata u okviru programa Mladi u akciji, učestvuje u radu Kontakt tačke, kroz širenje informacija o Programu i podršku organizacijama.
E-mail: suzana@hajdeda.org.rs


ASISTENTI TRENERA TIMA „MLADI U AKCIJI- SRBIJA“

 

Marija GajićIme i prezime: Dejana Bibić
Opis: Formalno obrazovanje: profesor razredne nastave i omladinski radnik u zajednici. Omladinskim radom se aktivno bavi od 2003. godine kada je završila dvogodišnji kurs „Vođstvo i razvojni omladinski rad“ u zajednici. Internacionalno iskustvo u omladinskom radu stekla je boraveći u Severnoj Irskoj gde je radila sa raznovrsnim grupama na temu mirno rešavanje konflikata. U okviru programa „Mladi u Akciji“, od 2007. godine aktivno se bavi koordinisanjem i praćenjem radnih zadataka internacionalnih volontera, vođenjem i kreiranjem omladinskih internacionalnih razmena kao i realizacijom internacionalnih treninga. Vodila je fokus grupe i aktivno doprinosila izradi nacrta Lokalnog akcionog plana u Subotici. Učestvovala je u kreiranju, realizaciji i evaluaciji programa vezanih za edukaciju u oblasti omladinskog rada i osnaživanja omladinskih lidera. Pohađa kurs iz sistemske porodične terapije u Subotici i trenutno na master studijama iz omladinskog rada u zajednici u Novom Sadu
E-mail:dejana.bibic@gmail.com.

Marija GajićIme i prezime:Valentina Antić
Opis:Koordinatorka omladinskog programa u Edukativnom Centru Krusevac. Svoje angažovanje u ECKu je započela pre šest godina, kroz projekte đačkog parlamenta i volonterske aktivnosti/akcije koje je ECK sprovodio. Sa MuA programom se upoznala 2008. godine na treningu koji je realizovao HD i ECK , kada je postala multiplikatorka za program MuA i sada aktivno radi na kreiranju i realizaciji MUA programa, i kao mentor EVS volontera i treneri/lider na omladinskim razmenama. Poslednjih nekoliko godina koordinira, lokalnim volonterskim servisom i info desk-om za program MuA, kroz aktivnosti kontakt tačke.
E-mail:antic_valentina@yahoo.com


Kontakt tačke u Srbiji:
logo Hadje da... logo Edukativni centar Kruševac logo Balkan IDEA Novi Sad
Partneri:
logo ministarstvo omladine i sporta logo Youth logo Salto logo Education, Audiovisual & Culture Executive Agency logo Ec europa logo TEMPUS logo ccp