Publikacije


Publikacija „Mladi u akciji Srbija“
Publikacija ilustruje kako je sve program Mladi u akciji Evropske unije „živeo” u Srbiji tokom proteklih 6 godina i kako je ovaj EU program uspešno implementiran i korišćen. Publikacija sadrži statistiku odobrenih projekata u Srbiji, pregled pružene podrške aplikantima od strane Kontakt tačaka kao i primere inicijativa koje su u Srbiji i/ili sa mladima iz Srbije realizovane pod okriljem ovog programa.

Publikaciju možete preuzeti ovde ili klikom na sliku.


Publication „Youth in action in Serbia“
Publication illustrates how “Youth in Action” Programme of EU has “lived” in Serbia throughout the past 6 years and how has this EU Program successfully implemented. Publication consists out of statistics of supported projects in Serbia, overview of support given to the applicants by the Youth in action Contact points and examples of good practices i.e. initiatives that have been realized in Serbia and/or with Serbian youngsters, within the Programme.
Download the publication in PDF / 10.3MB


Novi Vodič za Program Mladi u akciji EU u 2013-oj
E. Komisija je dopunila Vodič koji će važiti od 1.01. do 31.12. 2013. Vodič je neophodna alatka za sve one koji žele da se uključe u Program «Mladi u akciji», sadrži informacije o ciljevima, kriterijumima na osnovu kojih se odabiraju projekti koji će biti podržani, planiranju budžeta i ostalim detaljima. Publikaciju možete preuzeti Download the publication in PDF / 10.3MB


Vodič za Program Mladi u akciji EU (engleski, zvanična verzija Evropske Komisije)
je neophodna alatka za sve one koji žele da se uključe u Program «Mladi u akciji», bilo kao učesnici/e – omladinci/ke ili osobe koje rade sa mladima, ili kao promoteri – organizacije/ institucije čija su ciljna grupa mladi, i koje pišu i podnose predloge projekata njima namenjene. Vodič sadrži informacije o ciljevima Programa, kriterijumima na osnovu kojih se odabiraju projekti koji će biti podržani, planiranju budžeta i ostalim detaljima koji mogu biti od značaja za osmišljavanje i realizaciju kvalitetnog projekta u okviru Programa «Mladi u akciji». Vodič je na engleskom a za verzije na drugim evropskim jezicima posetite stranu


Bilten „Putevi ka međunarodnoj saradnji u oblasti rada sa mladima“ (srpski, prevod Grupa „Hajde da…“)
Ovaj bilten na 16 strana predstavlja mogućnosti koje organizacijama i mladima iz Srbije nudi Program «Mladi u akciji». Između ostalog, u Biltenu su predstavljeni primeri dobre prakse tj. neki od projekata koji su do sada realizovani u okviru Programa.


Liflet o Programu Mladi u akciji (srpski, priredila Grupa „Hajde da…“)
Liflet sadrži osnovne informacije o Programu «Mladi u akciji» Evropske komisije. Namenjen je svim mladima i ostalim osobama zainteresovanim za Program, kako bi o njemu stekli osnovnu sliku.Povelja o EVS-u (engleski)
The European Voluntary Service (EVS) Charter, je deo Vodiča za Program, u kome su pojašnjene obaveze i odgovornosti kojih se moraju pridržavati sve organizacije koje žele da primaju i/ili šalju volontere/ke na EVS, ili pak da koordiniraju projekte u okviru Akcije 2.


Magazin SEE YOUth (engleski)
Ukoliko želiš da saznaš nešto više o projektima koji su do sada realizovani u okviru Programa «Mladi u akciji», kao i o mladima i radu sa ovom ciljnom grupom u regionu Jugoistočne Evrope i načinima na koje organizacije iz drugih evropskih država mogu da sarađuju sa ovim – Partnerskim zemljama, pogledaj publikaciju «SEE YOUth!», koju izdaje SALTO resursni centar za Jugoistočnu Evropu. Članci sadrže pregled nekih od najuspešnijih ranijih ili tekućih projekata, prateće informacije i komentare učesnika/ca.
Sva izdanja «SEE YOUth!» magazina možeš da pogledaš na: http://www.salto-youth.net/seepublications


T-kits Interkulturalno učenje i Osnove treninga (srpski, prevod Grupa „Hajde da…“)
U cilju unapređenja kvaliteta neformalnog obrazovanja u zemlji i regionu, Grupa "Hajde da..." prevela je dva priručnika za rad sa mladima. Priručnici"T-kit Interkulturalno učenje" i "T-kit Osnove treninga" objavljeni su u originalu od strane Partnerstva Saveta Evrope i Evropske komisije.  Ove publikacije namenjeni su prvenstveno trenerima i onima koji rade sa mladima u oblasti interkulturalne edukacije. Verzije u PDF formatu možete naći ovde a za štampane kopije, kontaktirajte Grupu "Hajde da...".


Priručnik Saveta Evrope, za obrazovanje mladih za ljudska prava na srpskom jeziku (srpski, prevod Grupa „Hajde da…“)

KOMPAS je nastao 2001. godine, u okviru   Programa obrazovanja za ljudska prava Direktorata za omladinu i sport Saveta Evrope. Kompas je namenjen mladima i voditeljima aktivnosti za mlade. Usmerene na široku ciljnu grupu, aktivnosti iz KOMPASA mogu da se izvode u školskim učionicama, na treninzima, seminarima, letnjim kampovima ili u omladinskim klubovima. KOMPAS,  prvi put izdat na tri jezika - engleskom, ruskom i francuskom, danas je preveden na 21 jezik. Tokom 2006. godine preveden je i na srpski jezik, od strane  Grupe „Hajde da...“. KOMPAS na srpskom jeziku je u prodaji od septembra 2007 i više informacija možete naći na adresi http://www.hajdeda.org.rs/01_vesti/vesti_2008.htm
Kontakt tačke u Srbiji:
logo Hadje da... logo Edukativni centar Kruševac logo Balkan IDEA Novi Sad
Partneri:
logo ministarstvo omladine i sporta logo Youth logo Salto logo Education, Audiovisual & Culture Executive Agency logo Ec europa logo TEMPUS logo ccp